1-2-3 Grundvand
 Forsiden
 Indledning
 Vandets kredsløb
 Generelle problemer
 Sprækker i ler
 Nedsivning
 Forringet vandkvalitet
 Biorek
 Et Biorek-anlæg
 E-mail
  Biorek
Biorek betyder Biologisk recirkulation og kraftvarmeproduktion. Dens formål er at omdanne gylle til: varme, el, rent vand, naturgødning og kompost.

Gyllen der skal bruges bliver taget lige fra en stor svinestald, så den indeholder en masse partikler( grisehår, halm og foder), næringssalte (kvælstof, kalium, fosfor m.m.) og organisk stof.

Den fungerer på følgende måde:

 1. Partiklerne bliver filtreret fra væsken, ved at gyllen bliver mast ind i en si, med meget små, ca. 1 mm huller. Så har man herefter en alge-lignende væske.
 2. Væsken kommer så hen til reaktoren, hvor biogas processen foregår. Biogas processen er en naturlig proces, som man faktisk kan sætte i gang derhjemme. Processen skal naturligvis foregå i et luft frit rum. Processen medfører, at væsken bliver skilt af med biogassen.
 3. Væsken flyder videre og kommer til Ultrafiltrene. Det er en masse filtre, hvor væsken flyder igennem og den gas, der eventuelt var tilbage i væsken, bliver sendt tilbage til reaktoren. Filtrene er i hvert sit rør, og de skal alle have samme temperatur, ca. 37o .
 4. Fra ultrafiltrene løber den nu gule væske videre til et apparat med ammoniakstripper. Ammoniakstripperne skal være opvarmet til ca. 100o og under 6 bars tryk. Ammoniakstripperne gør at kvælstoffet i flydende form bliver skilt fra væsken.
 5. Sidste stop for det flydende er omvendt osmose, også kaldt Ro-anlæg. Her bliver rent vand og gødningskoncentrat adskilt. Det sker ved hjælp af nogle filtre, som vandet bliver pumpet igennem. Filtrene har ligesom ultrafiltrene form af nogle rør. I rørene er der 30 bars tryk.
 6. Gassen kommer fra biogas processen hen til det sted, hvor svovlbrinte fjernes fra biogassen. Svovlet bliver så blandet med den færdige naturgødning. Svovlet fjernes fordi biogas generatoren ikke kan køre med svovlet i gassen og fordi svovlet mangler i gødningen.
 7. Den rene biogas bliver nu afbrænd i gasmotoren/generatoren og laver el og varme nok til at hele anlægget er selvforsynende med el og varme.
 8. Svinene på Sandager Skovgaard laver i gennemsnittet 40m3 gylle i døgnet det har et tørstofindhold på ca.6%.
Det giver:
 • 33 m3 rent vand
 • 1 m3 ammoniakkoncentrat
 • 5 m3 fosfor og kvælstof koncentrat
 • 800 m3 biogas der giver 1520 kWh el og 2760 kWh varme.
 • Miljøforbedringer (tallene gælder for årsproduktion): Filtreringsteknologien giver smittefrie slutprodukter. Der spares 425t. CO2 ved forbrændingen da biogas er CO2-neutralt.
 • Normalt kan man kun udnytte 50-60% kvælstof, men nu kan man udnytte 90%. Dvs. 31t. kvælstof tabes ikke ved udvaskning.
 • Fosfor udnyttelsen stiger også til 95%. Dvs. 3t. fosfor tabes ikke ved udvaskning.
 • 23 m3 naturgas spares til produktion af 31t. kvælstof gødning.
 • Lugtgener ved gylle opbevaring og udbringning forvinder.
 • 11.000 m3 rent vand til genbrug

 

 
Designet af @bc Webdesign.   Forsiden - Indledning - Vandets kredsløb
Generelle problemer - Sprækker i ler - Nedsivning
Forringet vandkvalitet - Biorek - Et Biorek-anlæg
E-mail