1-2-3 Grundvand
 Forsiden
 Indledning
 Vandets kredsløb
 Generelle problemer
 Sprækker i ler
 Nedsivning
 Forringet vandkvalitet
 Biorek
 Et Biorek-anlæg
 E-mail
  Generelle problemer
Grundvandet er truet på mange måder, fx når der siver spildevand fra industrien og private ned til grundvandet gennem utætte kloaker i byerne. Eller når industrien og bilerne bruger fossile brændstoffer, og der frigives nogle stoffer, der ved hjælp af solen reagere med vandet, når vandet fordamper. Når vandet så igen falder ned som surregn så dør træer og fisk.

Industrien forurener også hvis dens gamle kemikalie depoter er utætte, hvis gas- og olieledninger er utætte eller hvis der sker uheld under kemikalie transport. Også gamle lossepladser forurener en hel del (læs mere om lossepladser senere).

En anden stor trussel mod grundvandet er den traditionelle landmand. Selvom man ikke skulle tro det så er det faktisk de små landbrug der forurener mest, fordi de store har flere penge til at finde nye og mindre skadelige sprøjtemidler. Han sprøjter alt for store mængder gift ud på marken. Planterne kan ikke optage det hele, så resten siver ned til grundvandet. Disse gift stoffer er bl.a.: Pesticider der, hvis de ikke bliver optaget af planterne, kan sive ned i grundvandet. Pesticider bliver meget brugt mange steder. Det gør gødning og kunstgødning også. Brugen af disse næringsstoffer har været hastigt stigende siden 60'erne. Kunstgødning er værst af disse to, da det indeholder nitrat, fosfor og kalium. Kvælstof fra gylle truer også grundvandet og overfladevand meget. Landmændenes store gylle forbrug, og dermed også kvælstof forbrug har bl.a. en del af skylden for at nogle fjorde og søer "døde" i sommeren 1997. Man bruger disse stoffer for at forbedre høst udbyttet, hvilket også er lykkes.

Nu er det som om man mere bruger gylle og naturgødning for at komme af med det, end for at forbedre planterne. .

Godt nok har vi i Danmark den største hektar udnyttelse i verden, men det er fordi vi fylder markerne op med alt for mange af disse næringsstoffer. Når der er for mange næringsstoffer så er udvaskningen stor, dvs. at regnvandet tager mere med ned til grundvandet, især nitrat der opløses let i vand. Det sted hvor man først kan se problemet med næringsstoffer er i søer og vandløb fx ved ilt svind og øget algevækst. Der er også et par ting mere, som man ikke tænker så meget over fx, at det kan skade grundvandet at pumpe vandet for kraftigt op eller pumpe ujævnt. En anden ting som man først blev opmærksom på for et par år siden, er lange lodrette sprækker i det ler, der ellers skulle bremse og måske rense de gifte der kommer ned med regnvandet. (De to sidste eksempler kan du læse mere om senere).
Alle disse ting og meget mere er med til at true vores grundvand .

 

 
Designet af @bc Webdesign.   Forsiden - Indledning - Vandets kredsløb
Generelle problemer - Sprækker i ler - Nedsivning
Forringet vandkvalitet - Biorek - Et Biorek-anlæg
E-mail